Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ? )

geregtigden uit elke vyf honderd, tegen den beitemden dag, door het rond zenden van gedrukte Billetten bye'én roepen op de daar toe gefchikte Plaats of Plaatfen.

13-

Zy -zal drie der Stemgeregtigden, welken zullen moeten kunnen lezen en fchryven, benoemen tot Stem-Opnemers.

14.

Zy zal dezen plegtig doen beloven niemand tot Kiezer aan de Stemmers te zullen aanbevcelen, de ftipfte geheimhouding omtrent de ltemming in agt te neemen, en eene behoorlyke orde in de Vergadering naauwkeurig te doen nakomen.

i5-

De Stem-Opnemers zullen van alle de Comparanten afneemen de verklaring, hier boven Art. 11 litt. E. voorkomende, en hen, die dezelve weigeren, of anderzints niet ftem bevoegtzyn, doen vertrekken; en vervolgens de Deuren fluiten; terwyl in geval van gefchil over de Stembevoegtheid, het zelve door de meerderheid der Stemgeregtigden terftond zal beflist worden, 16.

Zy zullen de aanweezende tellen, en elk een byzonder Nummer laten trekken,

17-

Zy zullen Lysten houden van de Nummers, 'die ieder getrokken heeft, en elks Naam by zyn Nummer aanteekencn.

A 4 *9»

Sluiten