Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

136.

• De befchuldigde zal zich van zodanige Raadslieden buiten de Leden der Nationaale Vergadering , als hy goedvind, moogen bedienen, en zich door zoodanige Perfoonen, als hy zelfs verkiezen zal, kunnen doen verdedigen.

W-

De Rechtbank, op de voorfchr. wyze geconflitueert, zal in geene gevallen van de Pynbank mogen gebruik maken, of den Schuldigen in eenige confiscatie van Goederen mogen condemneren.

138.

De manier van Procederen in crimineelezaaken ; zoo als dezelve in Holland gebruikelyk is, wanneer iemand in een ordinair Proces ontfangen word, zal in dezen worden gevolgd, en zullen dezelve Procedures met open Deuren moeten gehouden worden.

i3S>«

Indien de Rechters den Aangeklaagden onfchuldig verklaaren, zal hy wederom Zitting in de Nationale Vergadering bekoomen, en de verloopen Daggelden hem worden toegekend.

140.

Indien zy hem fchjildig verklaaren, zullen zy de ftraf bepaalen, en de Aanklaager, of Eisfcher, zal die doen ter uitvoer brengen.

141.

De kosten dezer geheele Rechtspleging zullen in alle gevallen uit de Nationale Kas betaalt worden.

C 3 143

Sluiten