Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraóï: uit de Re*

folutien van de Heeren Staaten van Holland en Veftvriesland r in hun Edele Groot Mog. Vergadering genoomen op

Donderdag den 27 July 1.78&

BY refumtie gedelibereerd zynde op het Rapport den £ November laatftleeden ter Vergadering uitgeWragc door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot Móg. Gecommitteerden tot het groot Befogne, tot voldoening aan hun Edele Groot Mog. Re* folutie Commifioriaal van den 2.8 September te vooren, ibo veel het Commando over het Guarnifoen van den Hage en hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 4 en 5- Maart 1672, betreft; als meede op de Miflive varrZyn Hoogheid, gefchreeven op het Loo den 4 December 1785, en den 7 by Copie aan de Leden gegeeven ; met eene daar by gevoegde Memorie van conüderatienv en daar toe fpefteerende Bylaa-gen van A. tot M. omtrent het voorfz Staats Rapport over het Commando van-her Guarnifoen van den Haag:

ïs goedgevonden en verïlaan, op de gronden'by het voorfz Rapport gelegd, de Heeren Gecommitteerde Raa-' den by deefe te gelalten, fig voortaan, nopens het Guar-* ntfoen in den Haag, itiptelyk te gedragen naar den inhoud van, hun Edele Groot Mog. Refolutie van den-4 VIU, 'DEEL., A. en

124 »*v25

Sluiten