Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

met eenige koften, direcïeïyk of indireclelyk, zullen mogen worden bezwaard, dan alleen met de recognitie van den Dykgraaf en het Schryfloon van den Secretaris, zullende gemelde Dykgraaf tot een recognitie voor het maken en ftellen van een Steenplaatfe genieten tien Guldens, en voor het weeren, fchoffelen en leggen of repareeren van Stoepen van dezelve Steenplaatfen met den gevolge enaankleeve van dien, het geen onvermydelvk alle Jaren gefchieden moet, niet meerder Jaarlyks als eens tot een erkentenis, voor ieder Oven twee Guldens, en om aan en omtrent den Dyk te moogen graaven tot het optimmeren van eenige Huyzen langs den voorfz. Dyk binnen de Keure van zeven-en-twintig voeten; als meede het uytgraaven van eenige Werven aan dezelve Dyken leggende, ten hcogften een fomme van dertig ftuy vers, of minder na de geleegentheyd van de verzoeken, zonder dat hier voor eenige verdere recognitiën zullen mogen werden gevordert; dog fal hier van uytgeflooten zyn het over den Dyk brengen of voeren van Moolenaffen en Moolenroeden, en voorts alles dat de relpeétive Ambagten, een ieder in het zyne tot reparatie van de gemeene Lands Werken noodig zullen hebben, het welk den Dykgraaf of een Hoog-Dyk-Heemraad vei pligt zal zyn met een Confentbriefje te accordeeren, zonder daar voor eenige recognitie te genieten: de verdere confenten om Buytendykfche Aarde te moogen overbrengen, oude Huyzen op den Dyk (taande te repareeren, Boomen te planten, Bergroeden te regten, en B alle

Vin hou over den Dyk te brengen.

Sluiten