Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X * )

Extrafl: uit de Re

foiutien van de Heeren Staaten van Holland en Weft: vriesland, in hun Edele Groot Mog. Vergadering genoomen op

Vrydag den 17 February 1786.

BY refumptie, en tot finaale afkomfï op heeden volgens hun Ed. "Groot Mog. Refolutie van den 17 deefer, gedelibereert xynde op het Rapport, den 17 December laatftleeden ter Vergadering uirgebragt door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Ed. Groo Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne, hebbende, tot voldoening aan hun Ed. Gr. Mog. Refolutie Commifïbriaal van den z8 September te vooren, met de Heeren Gecommitteerde Raaden geëxamineert, hoedanige Militaire Honneurs aan de Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. by de alhier in Guarnifoen zynde Militie Fouden behooren plaats te hebben, en de nodige redreiïen op dat fubjecl:.

Is goedgevonden en verdaan, dat voortaan by hetaflflfgaan der Vergadering van hun Ed. Gr. Mog de Hoofdwagt op het Binnenhof\ de Ruyterwagt op het Buytenhrf en de Wagt aan de Grenadierspoort /uilen moeten uitkotneri, en onder het {laan van de Marfch en het tteeken der Trompet, met Sponton, Pallas, Vaendel en gepi-aefenteert Geweer, de Leden de Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. compofeerende, falaeeren: zullende gemelde VIII <DEEL. A Wag-

& 140 No, 66

/ ff- é

/

Réfcïutti omtrent ds Militaire Honneurs aan hun Ed. Groot Mog ; en de redres [en op dat [ubjeU,

Sluiten