Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1 )

Extract uit net Regiftef

der Refolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Weftvriesland > genoomen op

Den 12 January 1791.

TS na voorgaande deliberatie en gehoord zyndedeconfideratien van de Heéren hun Edele Mog. Cömmisfariflen «ot de Militaire z^aken, ter verdere execu tie van hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 5juny 1787, goedgevonden en verttaan, de Commifen van de Finantien by deezen te authorifeeren en gelasten, ten behoeven van de Schouten en Gerechten op de Lyttaan het einde deezer gevoegt vermeld, ten latte van den Ontfanger Generaal van Boetzelaer, op te maken en te depecheeren, bèhoorlyke Ordonnantiën, ter fomme op de voórfz Lylt agteï de naamen van ieder der Gerechten, daar in genoemt, by moderatie uitgetrokken, ten einde de Penningen daar op te onttangen, door dezelve Schouten en Gerechten <*eëmpioyeert werden tot de betaaling der Leverancien van Levensmiddelen en Fouragiè ten behoeve van dè Trouppes van zyn Koninglykei Majeïleit Van Pruifien. geduurende der zeiver verblyf binnen deeze Provincie, door de ln en Opgezeetenen van det zeiver Diüriéien vertrekt, als rneede Waagen- en Scheepsvragten ten

^/Va5>ie^e]ve Tr0UPPes> 'der zelver aankom.VUL 'DEEL. A ile,

ai40 n* 76

Ten bi' hoeve van de Schouten en Gerechten in deeze ( gemeld, Ordonnantiën te depecheeren, toe het doen der betaalingen aan der zelver ln- en Opgezeetenen , weegens Leverantiesvan Levensmiddelen , &c„ aan de Pruiffi. fche

Trouppes;

Sluiten