Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraót uit de Refolu-

tien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Scaaten van Holland en Weftvriesland, genomen op

Dan 3 Jugulïus 1787.

"TS na voorgaande deliberatie-goedgevonden en verfiaa-n, * vermits niet alleen de Sollicireurs thans bedienende het Regiment Dragonders van HeiTen-Cadel en het Re^koenr Infanterye van Dundas, maar. ook vericheide an> dere Solliciteurs gerefufeerr hebbeH Officieren in hunne refpocVive quaüteiten, als *deuw aangebelde Capiteinen ieder vjn e«n Compagnie in de voorfchreeve Regimenten te bedienen, en,dus tot voorkooming van allo desordres onder de voorfchreeve Compa^nien, de Commifen van de Finantie by deeze te authorifeeren-en te ^elaiien de ordonnantiën van Soldyen der Corrtpagiren van de nieuw aaogelleide Officieren te depecheereu met den ingang van elke Heeremaand, en dezelve-aan de Supplianten, of aa-n derzei ver gevolmagpgde uittegeeven. en den Ontfanger Generaal van Boet icUet. mcede te authorifeeren, en te qu:dificeeren, om do gemelde Sdd) Ordonnantiën behoorlyk gequiteerd zynde, pr.ompielyite betaalen en te voldoen.

Dan in aanmerking genoomen xyndei, dat daar- doe komt te vervallen het werk en de bediening van een Sol hei eur voor zoodanige Compagnien , die op de bovei gemelde wvze promptelvk worden betaald, is wvder

u

Urar-r omtrent bet doen der hetaalinge van cis Soldejen voor de ui)!»;» ' aandelf el ■ de Officierenmetden ■ ingangvan elke Hoeren maand. ■ •

.11-1

I ^/

I W

UI .

• ; H O c

3 %

■ | m | . t 5 I

F* "i <B —' ^>

' i z

S H O

QO O

d

Sluiten