Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ (i)

Extract uit het Re-

gifier der Refolutien van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staa» ten van Holland en Weftvriesland, genoomen op

Den 2j January 1789.

DE Heeren hun Edele Mog. Commiflariflen tot de Militaire zaaken, hebben aan hun Edele Mogende gerapporteert: dat zy, ïn gevolge en ter voldoeninge aan hun Ed. Mog. Appoinéreroent CommifToriaal van den 3 Juny laat (lieden, geëxamineert hadden hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 31 Mey bevorens, voor zo verre hun £d. Mog. daar by geauthorifeerd waren om aan Burgemeefteren en Regeerders der Stad Amtëerdam en die der overige Steden van het Zuyderquartier dezer Provincie, welke met eenig Guarnifoen bezet zyn, uit 'sLands Cafle te reftitueeren zodanige fom van Penningen, als dezelven zouden kunnen aantonen, boven het genot der twaalf ftuyvers *s weeks, door hun Ed. Groot Mog. provifioneel aan de Militie geaccordeeit, tot fubfiflentie van gem. Guarnifoenen te hebben uitgerykt,en in het vervolg geduurende de toenmaalige omtfandigheden en niet langer als geduurende den tyd dat geene verlooven gegeven zouden worden, weekelyks of maandelyks zoude nodig wezen,mits daar onder niet begrepen zynde de onkoften tot extruéiie of aankoop van GebouVIII VEEL. A wen

aM1 no. 15

Sluiten