Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 <».)

^Extract uit de Re-

folurien van de Heeren Stalden van Holland ende \Veftvriesland, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen •op

Donderdag den 29 January 1789.

BY retumtie gedelibereert zynde op het rapport "den 18 September laatüleeden ter Vergadering uitgebragt door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hurrEd.Gr. Mog. Gecommitteerden tot bet groot Befogne, hebbende, tot voldoening aan diverfe Rei'olrtien commiÜoriaal, met de Heeren GeCommHteerde Raaden geëxamineert de lucceffiv ingekomene Requetten -aan hun Edele Groot Mog. geprae<enteert duor veele Hoofd- en andere Officieren, wegens derzelvcr obediëntie aan de parnculiere ordres van de toenfnaalige Rege-ring dezer Provincie, de hun toegezegde prouctie vati èun Edele Groot Mogende reclameerende.

En in agting genomen zynde, de verfchillende middelen, welke in het werk gefield zyn-, om de voorfz -Orhcieren tot die obediëntie over te haaien, en de ongelukkige omftandigheden-, waar in de meelte der zeiver zig daar door gebragt vinden *, Is goedgevonden en ^verdaan, de Heeren Gecommitteerde'Raaden by deze te authorifeeren, om aan de Supplianten, en alle andere Officieren, welke uit hoofde van hun Hoog Mog. Reiolutie van den 21 November 1787 ter zaake van obe* Vlll HEhL, A

Sluiten