Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I)

Extraét uit het Re*

gifter der Refolutien van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Statten van Holland en We.fr vriesland, genoomen op

Den 15 February 1788.

IS ontfangen en geleezen eene Miffive van J. A. Thierens.Commis van 'sLands Magazyn te Naarden, gefchreeven den 14 dezer, waar by hy,op verzoek van den Generaal Major van Spanbroek, Commandeur der Steede Naarden voornoemt, hun Ed. Mog.. ordre verzoekt, hoe zig te gedraagen omtrenc het uitgeeven van Pulver, tot het doen van Salutfchooten op den aanitaande Geboortedag van Zyne Hoogheid.

Waar op gedelibereert, en in achting genoomen zynde, dat wel op den 17 Auguttus 1749 ordre is geteld tot het doen van Salutfchooten öp den Geboortendag van den Heere Prince Erfltadhouder, gelyk meede by aanfchryving van X4 Mey 17^8 tot het doen van Salutfchooten by de Paffagie van Zyne Hoogheid, en hare Koninglyke Hoogheid, de Vrouwe Gouvernante, te dfer tyd, door de refpeclive Frontierplaatfen; dog dat de voorfchreeve ordre, uit hoofde van hun Ed. Mog. nadere aanfchryving van den 5 Maart 178^, zoude kunnen worden geconiidereert als nog te zyn ingetrokken, te meer, <kwyl in hun Edele Mogende Miffive, van den ix July deszelven jaarsgeene melding word gemaakt van het doen van Salutfchooten op den GebooneDdag* VIII VEEL, A van

Sluiten