Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Extract uit het Regifter

der Refolutien van de Edele Mog.Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Weftvrieslanj, genoomen op

. ó

Den 5 Maart 1794.

OP het Rapport van de Heeren hun Ed. Mog. Conv miifarisfen tot de Militaire zaaken, in gevolgeenter voldoening van hun Ed. Mog. Afte commifloriaal van den 27 der voorleden maand, geëxamineert hebbende de Requefte van de Ritmeefters proprietair van c.e acht Compagnien, compofeerende het Regiment Hollandfche Guardes te Paard, daar by te kennen gevende, dat het voorfz Regiment van onheuchelyke tvden heeft genooten Hooy- of Fouragegeld tot den 6 Mey van het afgeloopen jaar 1793, en om verdere daar by geallegueerde: redenen verzoekende, dat aan dezelve by continuatie zedert den voorfz 6 Mey 1793 het gemelde Hooy- of Fouragegeld mag worden betaalt.

Is na voorgaande deliberatie, en in agting genomen zynde, dat het voorfz Douceur aan de Cavallery in s Hage Guarnifoen houdeude, toegelegt is geworden, uit hoofde van de meerdere duurte der Fouragie alhier, boven andere Steden plaats hebbende, goedgevonden en verftaan, aan de acht Ritmeefters van het Regiment Guardes te laarcl, als mede aan de acht Capiteins van het Regiment Guar-

I^LII D F* £ Tnm in. mm mum i - A..;,„., ^

q. 1 k 1 ; No. 41

Sluiten