Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f ,(,) —

ExtraxJ uit het Re«

giftei" der Refolutien van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Weftvriesland, genoomen op

Ben 4 Juny 1794»

IN agting genomen zvnde dat hun Ed. Groot Mog. by hoogft der zeiver Refolutie van den 27 Mey laatftleeden op deRequefle van Roering en Zoon, Bofféevan Egmond en Compagnie, wooncnde alhier in den Hagc, Cornelis Maas Pz., Fabriqueur te Delft, en Jacoous Bronkhuyfen, Fabriqueur te Leyden, alle Leveranciers aan de Trouppes van den Staat, (taande ter Repartitie yan■ Holland, hebben goedgevonden en verdaan den Commiila- j * ris der Militaire Kleding voor het gepafleerde te authorifeeren, om de Leverancie- Affignatien van de Supplianten als accord bevonden te mogen onderteekenen, zoo wanneer door de voornoemde Supplianten by hunne Contraóten meede worden overhandigt Verklaringen door ümciers CommiiTariflen voor den Auditeur Militair van het Guarnizoen beëedigt zoodanig nogthans, dat in het vervolg geduurende den jegenwoordigen Oorlog geene Verklaringen voor den Auditeur Militair gepafleert admiflibel zullen worden verklaart, ten ware 'er kwam te eonlteeren dat de omftandigheeden der Corpfen, welke zig m de Armée mogten bevinden, niet hadden gepermitteert, IU dat die Verklaringen voor Burgemeelteren en Regeerders in de Steden waren afgelegt, en dat wyders na het eindiVlU DEEL. A ge»

co

Sluiten