Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 30.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, wegens het opbrengen van het ongemunt goud en zilver. Gearre' fleerd den 16. Maart 1795. Het eerfte. Jaar der Bataaffehe Vrijheid.

D e provis5-onf.ele representanten vam

het volk van holland; allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Jleil en Broederfchap!

Wanneer wij bij onze Publicatie van den 4. deezer, aan alle de Ingezetenen deezer Lande kennis gegeeven hebben van den waaren, doch niet te min beklaaglijken toelland van 's Lands Finantien, heeft ieder zich kunnen overtuigen dat het volftrekt noodzaakelijk is, dat'er middelen in het werk gefield worden om dezelve te herftelle», ten einde het Land uit den nood, waarin het zich bevindt, te kunnen redden, en het met kracht te verdedigen tegen den gedreigden aanval van een Volk, dat voorheen de Vriend der Nederlanderen in fchijn, aan dezelven reeds toen vcele onheilen heeft toegebiagt, en nu, als een openbaaren Vijand, de noodige fchikkingen beraamd om ze met geweld aan te tasten, en , ware het mogejijk, geheel te vernielen.

Daar er nu geene mogelijkheid is om den Vijand te keer te gaan, ten zij wij de Land- en Zee-Magt van deezen Staat op eenen geduchten voet brengen, en dit niet gefchieden kan zonder groote Geldfommen te belleeden, welke uit de gewoone Schattingen niet kun^ "nen worden gevonden, zullen alle Ingezetenen deezer Landen een prooi van den Vijand worden, indien zij niet, met eene waare Vaderlandsliefde bezield, gewillig groote opofferingen, tot verdediging van hunne

Be-

I O- in Ho. 100 j

Sluiten