Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

worden ze misleid, en taee moeijelyk is het vooi hun alles door eigene oogen te zienJ

pas: 55. Als de Broeder van den Heer van Berke'l ie Rotterdam van 't Èurgermeesterfcbap is uitgeflooten, zulks moest geweest zyn den 29 April 1780. Men wist toen nog mets van hec bewuste Préparatoir plan, dus het misnoegen daarover tegen den Penfionaris van Berkel, geen beweegreden tot die zo genaamde uitfluiting is geweest, in welke de Prins, in alle gevalle, alleen zyn recht van te verkiezen gebruikt hecfcvoor eens de gewoone formaliteit overflaande van de aangeftipie te verkiezen , dat op zyn best onvriendelvk zou kunnen genoemd worden. Maar de Aanfpraakfchryver had niet moeten verzwygen, dat de gemelde Heer van Berkel den 29 April J78I tot Burgemeester benoemd is. Zulks konde hy en moéste hy weeten, en dus ook gezegd

fcepae ' <,7- Is het boosaartigheid of belachelyke onkunde, '< behoorelyk oefenen der Troupen m . den Kryesdienst af te fchilderen, als plaageryen en kwellingen ,ak onnut en alleenlyk dienende om ze toe '/haven en werktuigen der onderdrukking te maaken? Onze man fpreekt hierover zo verftandig als een blinde over de couleuren, en mogt wel een fchooi oprichten om zyne nieuwe krygstuchc te onderwyzen.

Pa*. 5Ö. 't Is zekerlyk ten hoogftcn ar te keuren en" kwalyk gedaan, de vreemden aan de inlanderen voor te trekken. Maar is dat misbruik aah de Stadhouderlyke Regeering alleen eigen ? en moet jnen zo maar alles gelooven wat lieden zeggen die -misnoegdzyn, van geen bevordering naar hunnen

Sluiten