Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lïsi

bliek; van "den traagen voortgang en het fïecht bë? ftuur onzer Zeemagt .en dat onze Koophandel buiten bef-herming gelaaten wordt.; Dat de Zee~

magt onzer Republiek vervallen was; dat zederc den oorlog geen merkbaare voortgang gemaakt fchynt^ en dat de Koophandel de noodzaakelyke befcherming miste,' zyn waarheden die ieder in 't oog vallen. Men zegt, en 't fchynt niet ongegrond $ waarom 'er niet eerder by geweest, om Onze Marine te herftelleri? Wy zyn nu een geheel iaar, wy zyn zestien maanden, in oorlog geweest, en Waar is onze Zeemagt ? wat hebben wy uitgevoerd? -T- Ik wil wel bekennen ook min of meer geloof geflageh te hebben aan de algemeene praat van kwaaMe directie halaatgheid en verraad, als de rechte oorzaaken van onze beklaageiykeomflandigheden; maar de onwaarfchyneJykheid van zulk een Iteüing ingezien , onz? Historiën op nieuws hagéga'an, zelf onderzoek gedaan, de werven bezichtigd,•> dezen en geenen ondervraagd, en voornaamlyk, deRaporten der Admiraliteiten geieezen hebbende, ben ik, met reden, van gedachten veranderd, en heb begreepen, dat men doorgaands op'de eerstgemelde wyze denkt en fpreekc uit onkunde, uit vooroordeel, en zo als men anderen hoort prnaten. Even als veele Godgeleerden en Natuurkundigen , die de waarheden en verfchynzelen zien door het bedriegelyke glas* van een begunftigd Sy/lema, zo befchouwt men in 't ftaatkundige alles volgends zekere eens aangenomene opvatting, en wil alles daardoor uitleggen, zonder het minste 'er aan te twyfelen; zonder eerst eenig onderzoek te willen doen, en zonder m dit ftuk twee dingen te onderfcheiden, die & a men

Sluiten