Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 19»

V R IJ HEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke alle graaflijkheids

tollen enz., opgeheven en vernietigd worden. Gearrefteerd den 5. Maart 1795. Het eer ft e Jaar der Bataaffche Vrijheid.

provisioneele representanten van

het volk van holland, allen den geenen, die deezen zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Dat wij het voor cene van onze gewigt'tgfte pligten aanzien, (leeds bedacht te zijn, om de Commercie en Navigatie van deeze Republiek, bijzonder ook van deeze Provintie, door alle ons mogelijke middelen te bevorderen, en ten. dien einde aan Neering, Koophandel, Traficquen en Fabrieken, zoo over Zee, als langs de Rivieren, Binnenwateren, en Wegen, een gansch vrijen en onbelemmcrden loop te conlerveeren, of daadelijk te bezorgen; houdende dit, zoo niet voor het cenigfte, ten minfte voor een der voornaamfte middelen, om den algemeenen bloei en welvaart van deeze wel eer zoo vermogende Provintie, weder op te beuren, en aan alle handen het noodige werkte verfchaffen, waarin cn waar door een_ iegelijk burger, voor zich en de zijnen, het noodig beftaan kan vinden.

Dat wij daarom niet hebben kunnen of mogen nalaaten onzen aandacht te vestigen op de groote hindernis , welke aan de vrije Scheepvaart en vervoering van Koopwaaren wordt toegebragt, zoo door zekere

zoo-

Sluiten