Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R IJ H Ê I D, G E L IJ K H E I Dj BROEDERSCHAP*

PUBLICATIE, behetzenk prövifioneele voorziening betreffende dè aanfidling der regeeringen , ètiz. bijzonderlijk ten platten Lande. Gearrejleerd den 6, Maart 1795' Het eerjle Jaar der Bataaffche Vrijheid*

T)

j-^e provisioniele representanten van

het volk van holland, allen den geeneri die deeze zullen zien of hooren leezen ^ Heil eil Broederfchap , doen te weeten :

Dat wij in rijpe overweeging genomen hebbende verfcheiden Requesteh aan ons geprefenteerd, betrekkelijk de veranderingen van Regeeringen in fommige Dorpen, hebben gemeend, het van onzen pligt té zijn, eenige poincten dienaangaande vast te ftelleri, welke tot eene algemeenë prövifioneele voorziening zouden kunnen ftrekken tot op den tijd, dat eené Vergadering van Reprafentanten van het geheelë Bataaffche Volk de noodige fchikkingen deswegens zal hebben vastgefield*

Dat wij, bij het maaken deèzer provifiortccie v'ödfiiening, hebben geoordeeld > mets slndé'rs te' feüönefj

iöeü,

[Ti 70

Sluiten