Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R TJ H E I D, G E L ij K H È I D, BROEDERSCHAP*

PÜBLICATIE tegen het ontvreemden en vervoeren

Van AMMUNITIE, G E W E E-

ii e n en andere Lands goederen. Gearrefieerd den 6. Maart 1795. Het eerfis jaar der Bataaffche Vrij-

1~ÏeT C OMM1TT É van ALfiKMEKN W2LZIJN EN DAT tot de militair É ZAAKÏ.V VAM HOl'-

i.and. Allen den geenen die deeze zullen zien. of hoore-n leezen, Heil en Broederfch'ap; Alzoo wij in ërvaaring gekomen zijnde, dat 'er, zoo van de KustBatterijen!, als Buiten-Posten, veel Ammunitie en andere Lands Goederen, door Particulieren zijn geborgen of ontvreemd; mitsgaders op vericbeiden Dorpen en Plaatfen, nog vcele Geweeren, Patroontasfen en Sabels in handen zijn van zoodanige misleide Inen Opgezetenen, als waar aan dezelve in de' laatlte tijden van het voorig Gouvernement, onder verfchillende voorwendzcls en met belofte of bedreiging zijn opgedrongen.

Dat de beide Commntés, de noodzaakclijkheid gevoelende, dat zoodanige Ammunitie, Geweeren en wat daar toe bchoorende is, als zijnde het eigendom van den Lande, weder in 's Lands Magazijnen worden terug gebragt, hebben geordonneerd en geflatueerd, gelijk wïj ordonneeren en ftattfeeren bij deezen:

Ten

Sluiten