Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C \ )

FRTIIEID, GELTKiIEID, BROEDERSCUJP.

Ex'traófc uit de Decreetefl

der Vergadering van de provifioneele Reprefentancen van het Volk van Holland.

Maandag den 9 Maart 1795.

Het eerde Jaar der Bataafïche Vryheid.

IS geïefolveerd aan de Léden van de Committés van Algemeen Welzyn, Militair, van Ftnancfe, van Vivres en van Reekening aan de ordinaris Gedeputeerden ter Vergadering van Hun Hoog Mog.» benevens aan die in de Generaliteits Rekenkamer, voor Daggelden toe te leggen aan ieder Lid ƒ7- o- o, aanvang te neemen met den dag van morgen, mits in loco prei'ent zynde, en onder expres beding, dat zoodanige Leden in het vervolg geene Daggelden zullen genieten van de Steden ofPlaatfen, van waar zy gezonden zyn; waar van de ohkoften, in onderftellinge dat alle de Leden altyd tegenwoordig zyn, nog rniui twintig duizend guldens minder zuilen beloopen, dan onder her voorig Beduur, het "Tractement van den Raadpenfionaris daar onder begreepen.

En is het Committé van Finantie gelalt, alle drie maanden aan de refpeétive Leden der genoemde 'Committés, daar van de betaalinge te doen, en daar toe de nodige ordre te flellen, zullende ieder gehouden zyn, op den Eed aan den Lande gedaan , te affirmeeren, dat hy alle de voorfz. dagen alhier in loco prefent geweeft is; terwylalle de gemelde Connnittés zullen gen ouden zyn zorge te draagen, dat dagelyks in hunne Notulen 'behoorlyke aanteekeningen van de prefente Leden gehouden worden ; en zal Extraét aan ieder der voorzeide Committés worde toegezonden tot narigt.

Tot ordinairis Gedeputeerden ter Vergadering van Hun Hoog Mog. zyn, nevens den Burger Halm, benoemd de Burgers Ludovicus Timon de Kempenaar en

Anthony Jan Menger*

In plaats van de Burgers de Kempenaer, Blok, Roos en Corver, zyn in het Committé van Algemeen Welzyii benoemd de Burgers

Joachim Nihout van der Veen, Maximiliaan den Appel en

Johannes Francois Lemans.

Voorts is gerefolveerd, dat het Committé Militair zal worden Uitgemaakt door de Burgers

Diderik Jan van Hogendorp i Baftiaan Moerkerk,

Abra-

171 ..' ?^ 1

Q, —*v NO.

Behandeling en inrigting der Committés.

Sluiten