Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs* )

ten en de kosten van extraordinaire Commisfien daar buiten gerekend, welke beide nogthans te famen genomen, nooit zullen mogen te boven ga; n twaalf ..guldens-daags; met dien verltande, dat de Leden van dit Committé, voor het tran« fport hunner goederen , ,by den aanvang en het eindigen hunner Commisfie , zullen ontfangen dertig guldens, beide reizen.

•74.

Dit. Commité zal niet alleen de byeenkomst van het Provintiaal . Beftuur, zo ordinair als des noods extraordinair befchryven, en den loop der deliberatien van het Provintiaal Beftuur voorbereiden; maar het zal ook uit zynen aart, in alles wat niet Justitieel is, wezen de advifeur van het Provintiaal Beltuur, ea mee name, de directie hebben over de algemene huishoudelyke zaken der Provincie, over de Financie, over de Provintiale Militaire Zaken , en over het geen flrekkün kan tot bevordedering der onderfcheidene takken van publi<juen welvaart.

75-

De Prefident van dit Committé zal alle maanden veranderen, en 'door de Leden van het zelve by meerderheid van ftemmen verkozen worden.

76.

De Prefident zal geen extraordinaire Vergadering van het Committé houden, dan na oproeping van alle dein loco zynde Leden, en gene conclufien mogen opmaken, dan by de wettige meerderheid; welke meerderheid in alle zaken, particuliere perfonen concerneerende, of welke geen uitltel lyden, zal berekend worden naar

het

Sluiten