Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

Icn worden aangenomen, tegen dcrzelver vol'e Capltasl, ir byvoeging van den Interest die op dezelve al-dart zal re goede zyn, terwyl zoodanige Recepisfen welke in voornoemde Geldheffing niet zyn geëmployeerd ge* worden, binnen den tyd van twee Maanden na den laat (ten Termyn , ter aflosfing zuüen moeten worden vertoond, als na welken tyd, op dezelve geene verdere Interest zal worden betaald. Authorizeerende wy ons Provinciaal Committé , om de voorfz. Re» episfen van èene fomme van 50 tot 1000 gr. te doen vervaardigen, en daar mede betalingen te dcen,\en voorts op alle gepaste wyze zorge te dragen , dat dezelve Recepisfen niet beneeden de volle waarde in den omloop worden uitgegecven, als meede, naauwkeurig toe te zien, op alle flingfche pogingen , welke door baatzuchtige^ raogten Pn 't werk geftcld worden, om dezelve in minachting te brengen, en aldus derzelver waarde te verminderen.

Alles in die rechtmatige verwagting, da-t ook nu alle onze Medeburgeren, die flegrs maar met eenige Vaderlandsliefde bezielt, en niet onkundig zyn, welke billyk de gevolgen wezen zouden, wanneer deeze Provmtie aan de vordering van de Nationale Vergadering niet kortde voldoen, geerne en vol vaardig, do'or het nemen van de bovengemelde Recepisfen, met ons zullen medewerken, om alles op de voor hun gemakkelykfte, en teffens voor de Finantie van deze Provincie, minst kostbaarfte wyze te doen afloopen.

Gedaan in den Hage, onder het klein Zegel van den Lande, op den 2$. Mei. 179Ö. Het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid. .

J. A. van der Spyk, vt.

Ter ordonnantie van het Provinciaal Beituur

C. Scbefer.

Sluiten