Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8.)

Nalatigen naar het voorfchrift der Wet wordt, of zat worden geprocedeerd, en dat wyders, zoo verre uit hoofde van byzondereomftandigheden in deeze of geene plaats dusdanige Commisfien noch niet in activiteit zouden mogen gebracht zyn, en het voorfz onderzoek tot hier tce met is geinflitueerd geworden, wy insgelyks onverwylde zorge zullen dragen, en de meest gepaste middelen daar (lellen, ren einde hier omtrent aan deferieufe intentie van het Provinciaal Beftuur, mitsgaders ann het verlangen van onze Mede-Burgeren worde voldaan.

En daar wy de Auteurën en Verfpreiders van de hier vorengemelde valfche geruchten, als mede allen de geenen, die door verkeerde perluafien ,inductien, ofandere fini'tre machinatien de goede Ingezetenen van de prompte voldoening aan hunne verplichtingen ten reguarde der meergemelde Geldheffinge trachten te detourneeren en af te houden , niet anders kunnen befchouwen, dan als Wederftrevers der wettige beveelen, en genomene maatregulen van de Hoogstgeconftitueerde Macht binnen deeze Provincie, ten einde in de dringende Financieele behoeftens van dit Gewest op de meest gepaste wy?:e te voorzien, mitsgaders als Kwalykgezinden, ea Vyanden van de goede zaak des Vaderlands, die uit allezins ftrafwaardige inzichten het algemeen belang zoo veel mogelyk is trachten te contramineeren, en tegen te werken.

ZOO IS HET, dat wy den Procureur Generaal, en alle anderen Officieren en Jufticieren binnen deezen Lande op het ernftigfte gelasten, om op alle zodanige Perfonen, als mede op derzelver oogmerken en verrigtingen, op het naauwkeurigfte te inquireeren, en tegen* hun overeenkomstig de Wetten van den Lande teprocedeeren, ten einde dezelven op het rigoureuste worden geftraft, in voege als naar vereifch van zaken en omfhndigheden, in goede Juftitie zal worden bevonden te behoren.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zal konnen prtetendeere, zal deeze met allen doenlyken fpoed alonime gepubliceerd, en geaffigeerd worden, daar zulks te geïchiedan gebruikelyk is.

Ge-

Sluiten