Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g.nti. DE DROEFGEESTIGHEID. ion

uit het ingenome voedzel het goede bloed gemakkelyk hergeven konde worden, waarom zy deeze ziekte op deeze wyze aantasteden, maar zo lang de zwartgallige kwaadfappigheid al het omlopende vocht evenredig befmet, en noch met onheweeglyk in de ingewanden opgepropt blyft zitten, fchynt deeze geneêswyze op eenige reede te fteunen. maar indien men in aanmerking neemt, dat ook eene grote hoeveelheid zwartgallig bloed afgetapt zynde, de oorzaken niet verminderd worden, welke deeze kwaadzappigheid veroorzaakt hebben , blykt het genoeg dac men te recht te vreezen heeft, dat het nieuwe bloed 'door het voedzel geboren, door diergelyke befmetting aangedaan word. buiten dat heeft het uit het geene §. 1094. gezegd is geweest, gebleken, dat de afzonderingen en uitwerpingen in het lichaam bedurven worden, de pols en de ademhaling langzamer zyn, het lichaam vermagerd; en dus blykt het, dat de lichaamskrachten niet genoegzaam zyn, om te herftellen het geene door een onvermydelyke wet ook in de allergezondfte lichamen daaglyks verloren gaat: veel minder zal dierhalve het lichaam bekwaam zyn om zo zwaar verlies van zwartgallig bloed te vergoeden, hier by komt, dat het verlies zelve van bloed , de goede gelykmakmg van het gebruikte voedzel belet; gelyk by eene andere gelegenheid §. 25. 1. bewezen is geweest, hierom heeft Aretceus (h) voorzichtiglyk gewaarfchouwd, dat men met rypen raad moet overwegen, of tot de genezing van deeze ziekte de aderlating te pas komt of niet; daar naar voegd hy 'er het volgende by : mm moet een weinig bloed aftappen, voor zo verre namentlyk de 'krachten de aderlating toelaten, maar zy daardoor geen nadeel bekomen: xvant hoe xuel het bloed dik en galachtig en te zamen gegroeit, en zwart gelyk droesfem, is het nochtans het erf en voedzel van de natuur .waar omtrent indien gy meer bloed dan nodig is afgetapt zult hebben , vervalt de natuur door voedings gebrek van deszelfs vastigheid, maar wanneer de zwartgallige ftof reeds in de vaten en

in-

00 Ibidem.

Mmnimmm 3

Sluiten