Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$;Ir£o. DE SCHEURBUIK. 1175

woest, en dat men om de moerasfchen, by deeze ftad gelegen , de moestuinen verwyderd bad. waar de gemeene Soldaten in 't geheel niet, of' zeldzaam groentens konden bekomen, de Bevelhebbers leefde meer op hun gemak in de winterkwartieren, maar zo rasch het aardryk in de lenten nieuwe vruchten voortbragt, is de ziekte opgehouden, het is zeker, dat die geene , die na de oost-indien vaaren, dikwerf door de fcheurbuik aangetast worden, dewyl zy genoodzaakt zyn geduurende verfcheide maanden zich'van verfche groente te onthouden, maar zo dra zy aan de Caap de goede Hoop aankomen , brengen zy de zieken in 't gasthuis , verkwikken hun met fap van versch vleesch , met alle loorten van groentens gekookt, en met zeer aangename boomvruchten, met zulk een gelukkige uitflag, dat zy byna alle 111 veertien dagen tyds tot hunnen gewonen arbeid wederkeeren. daar en boven word het reeds gezegde bevestigd door de waarnemingen van de zeer vermaarde Coccbi (&k, die , eer dat Backftrom het fraaije werk over de fcheurbuik had uitgegeven , diero-elyke gedachten had gehad van de natuur en eigenfehap der fcheurbuik, dewyl hy zag dat deeze ziekte altyd volgde op eene lange onthouding van groentens; en dat in tegendeel dezelve in korten tyd overwonnen word door het eeten van groentens; indien de ingewanden noch maar niet uitgeëeten waren , en vernielt door de allerkwaadfte fcherpheid van een reeds langdurige fcheurbuik. maar aangezien de noprderlyke volkeren een koude en langdurige winter hebben, en de aarde geduurende verfcheide maanden onder de fneeuw begraven, geene gewasfen voortbrengt, en zy als dan van visch of vleesch door de rook of de lucht gedroogt,

O) Bagni di Pifa pag. s53» in notis. Derde Deel. Kkkkkkk

Sluiten