Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II7g DE SCHEURBUIK. §.1150.

ir m het eeene §. 1108. over de nadeelen van een beflote moerasfige en fchaduwachtige lucht gevonden word:) nochtans verdragen zy de ziekte langen tyd , om dat zy geftadig

^Voorafwoed zy op de geene die ledig zyn. Datdever■n^rde dierlyke beweging onze fappen tot een lymachtige dik* W^ne iétiègelegenheid $'6> bewezen; maar SShd I 1T53. zaf bewezen worden, dat te gelyk met de fcitrm^een d ktc in het bloed aanwezende is. dierhalve dan Cp £ ledig en zittend leven tot deeze ziekte : waarom ntL die plaatfen, alwaar de fcheurbuik gemeenzaam is , ° ZnZn word, 'dat de Weevers, Kleermakers, en dierSfStóS^«! oeffenende, dikwerf door deeze ISltl aangetast worden, ik heb 'er veele gezien , die door we kzaam en matig leven zo veel geld verkregen hadden, Z zv m^lnmnen ouderdom, met weinig te vreden op een ISelvkf ledige wyze konden leven ; deeze heb ik altyd Sraeraden dat zy door dagelykfche wandelingen de land^ bouw of op eenigl andere wyze, het lichaam zouden oeffeDouw, or up 1 verzuimden, vervielen zy in kor-

Kftvdl Se ziekte? zo lang de onftuimige zee in lange f 1 eSva ïten aan de fcheepsvarende gedurig werk verfchaft, fcheepvaarten geZond. maar zo dra de zee lan-

Tn fldl^%"«en deY voetifappen der fcheurbuik voor fi "È % komen; en de ziekte groeit fchielyk aan door het den d-g te k , dingen waar 0Ver wy terftond zultf forVeeke waarom"rvare Scheepsbevelhebbers de onwillige zelK^Ptot nodeloze arbeid dwingen, wanneer het langen tyd ftdis Des winters in plaatfen met fteenen enz. Zeer veeleby . „Sanders brengen byna hun geheele leven over op zodanige di6 Ï ÏSt de grond alleenlyk met de vengfters boPl3 ^elve komen, en kelderkeukens genoemd worden, dezelVCn Sen Sea gewaar, dat aldaar een gedurige vochtigTeidWf daSrtókeden zy de vloer met fteenen, en**

Sluiten