Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arö. 3." Foor 't Land,

Nota. DeDagteekening en het Nummer van deezc Refolutie, by de aanhaling van deZelve,«aau%vkeurig uittedrukken.

GELTKIIEID, PRTHEID, BROEDERSCHAP,

Extract uit bet Register der Rèfdutt'ên van het Departementaal Befhmr van Texel.

ALKMAAR den 7de MAART 180O.

Het Zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

Is gelezen eene misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Hage den vierden dezer lopende maand Maart , daar by inzendende copy van een Befluit van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, de dato 2.6 February 11: No. 27, met verzoek om de respective Gemeente-Beftuuren, voor zo verre zulks hun concerneert, hier van te willen ken» nis geeven; zynde opgemeld Extract-Befluit van den navolgenden inhoud:

GELTKHEID , VRXHEID , BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register det Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Woensdag den i6Jie February 1800. Het Zesde Jaar der Bataaffche Jl-yhcid.

G edelibereerd zynde op eene misfive van den Agent van Oorlog, van cïenu^e dezer lopende Maand, daarby, ingevolge Art. 3 van het 13de Hoofddeel van het Reglement van Eurgenvapening, ter cispofuie aan het Bewind kennis geex-ende, dat de Colonel van het Departement van de Texel, Druyvefieyn, zich ann hem per misfive heelt geadrcsfèerd , ten einde geïnformeerd te worden , of een gewapend Burger , di'e van !s Lands weegen gekleed is , met er woon naar elders vertrekkende , die kleeding zal moeten restiuieeren of behouden ; en wyders daar by te kennen gevende, dat hy provifionecl tot een Provoost-Arrest van drie dagen hadt order gegeven, voor zodanige Burgers, welke, zonder confent of buiten dienst, de van 's Lands wegen aan hun gegeven monteering of uniform rcogten dragen.

Is befloten: ingevolge Art. 3 van het 13de Hoofddeel van het Reglement van Burgerwapening, by deezen te bepaalen, dat een van 's Lands wegen gekleedcn Burger, met er woon naar een andere plaats vertrekkende , zyn uniform of monteering, „ wanneer hy dezelve nog geen twee jaaren zal hebben ge„ dragen, tevens met de ontvangen© wapenrusting zSl moeten restitneeren,

Sluiten