Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land,

GELTKHEIDp VRTHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit hét Register der Refoluticn van he: Departementaal Beftuur van de Delf, genomen op den 19. September 1799.

Het 5de Jaar der Bataaffcbe Vrybeid.

Is ontvangen en gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog iri dato 19. September 1799, onder anderen ten geleide van een Extraél uit het Register der Befiuiten van het Uitvoerend Bewind, in dato 17. dezer N°. 38. Lite. D, zynde van de volgende inhoud:

CELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

ÈXTR ACT uit het Register der Ecfiuiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffché Republiek.

Dingsdag den 17. September 1799. Het $dè Jaar da- Bataaffcbe Pryb'éitfi

het ter Vergadering gep-oponeerde, is, na geboudene deliberatie, béfióteri, tot het byëenbrengen van een genoegzaam Corps Gewapende Burgers, ter concurrentie van Drie Duizend Man, ten einde wcrkelyk tot den Dienst des Vaderlands, buiten de plaats hunner woonirig te worden geëmployeerd, te maaken de hier navolgende bepaalingen:

Vmeèrst'. dat de Colonels der, Gewapende Burgermacht in de refpeciive Departementen dezer Republiek, zullen worden aangefchreven, zoo als gefebied bydeze, om dé reeds uitgemarcheerde Compagniën te doen completeren, voorts de zodanige Perfoonen , welke hoezeer tot dezelve behoorende, echter by den uitm.arsch teruggebleeven zyn, dadelyk hunne Compagniën te doenrejoigneren, en by weigering van dien, dezelve te doen arresteeren en vervolgens te tranfportceren naar de Armee, ten einde, overcenkomftig het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van den 23. July k 1., den 04. daaraanvolgende, Nö. 9., by bet Bewind ingekomen, onder de Bataülons der Bataaffché gefoldeerde Troupes te worden gedoken, eri by dezelve den dicrist als Soldaat te ver. richten.

Ten tvaeden: dat ieder Coloriel öf Hoofd-Officier dér Gewapende Burgermacht aan depzelfs onderhebbend Corps, niet vallende in de Termen der Enrcgistratie, zal moeten afvragen, wie onder hun vrywillig in de Armee onder het Legioen Bataaffché Burgers wil dienen; terwyl hy hen tot dat nuttig einde zal moeten aanboren en de zodanige verdierfftelyke Burgers, welke zich daartoe by hem zulicn aangeven, dadelyk in mindering van het getal, hetwelk van ieder Departement uit de Geörganifeerde Gewapende Burgermacht, tot den Dienst by de Atmée wordt gerequireerd, naar Haarlem zal moeten zen. den, ten, einde onder het Corps van drie duizend man te worden begrepen.

Ten deden: Dat alzo van ieder Departement uit de geörganifeerde gewapende Burgermacht, en de Vrywilligers der onderfcheidene Cqrpfen, wélke boven de Jaren der Enrcgistratie zyn, naar Haarlem tdr dispofitie van de Commisfavisfen var. 'c Bewind E. dePir.cda en W. E, "van Bompfeler, zullen moeten worden afgezonden drie honderd tagtjg man, hier onder begrepen de Compagniën reeds naar Haarlem venzonden, en dus uit alle de Departementen te famen drie duizend en veertig man, zullende dienvolgende uit ieder Departement drie Compagniën moeten uittrekken, waartoe by preferentie de Grenadier Compagniën zullen kunnen worden gebruikt, terwyl ingeyalle gene drie Grenadier Compagniën

mogïè

KO HIN KL UKE D13U DTK EEK Vsrz. Plakfcatsn

Q. 181 No.

Sluiten