Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ExtracT: uit het Register der Refolutien van Ridderfchap en Steden de Staaten van Overysfel.

Campen den 25 O&ober 1793.

«D^e Heeren de Drost van Zalland en andere hunne Edele Mogende Gecommitteerden tot de zaken van Financie , ingevolg en ter voldoening van derfelver Refolutie Commisforiaal van den 23. dezer , hebbende geëxamineerd de Laatst gedaane Publicatie van den ia. Augustus dezes Jaars , wegens de heffing van eenc nieuwe Verponding van alle gecultiveerde Landen in deze Provincie , hebben ter Vergadering geraporteerd, dat zy van advyze zouden zyn, dat Ridderfchap en Steden, tot explicatie van eenige duisterheden, of twyfelingen, in dezelve Publicatie,'zouden behooren te verftaan , dat.

In het eerfle Artikel: door de woorden: met overlee van welke gegoeden : gemeend wordt : dat deze gegoeden de Taxateurs , zoo veel nodig, zullen inftrueeren: en dat de Taxateurs , wanneer aan dezen eenige zwarigheid in het uitoefenen der Taxatie mogte voorkomen , deze Gegoeden om elucidatie zullen kunnen en moeten vragen.

Dat, in den tweeden. Artikel , door het woord AsJumtie 5 verftaan wordt elefitie.

A Dat

2.

Sluiten