is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 227

man koomen; dus zoude het heilzaam oogmerk der wet verydeld worden.

De Wetten der 111 aëliten waren ten deezen opzichte zeer geftreng: „ wanneer men in vygen , mej, loenen of pompoenen gaaten befpeurt , offchoon ,, ook deeze vrugten zoo groot als een-kusfen wa„ ren , of het zy 'zy groot of klein, nog op het veld of reeds geplukt zyn, het fap dat in dezelven is, „ is onrein en verboden , daar deeze door flangen -„ gebeeten, en daar door vergiftigd konden zyn (V)"; deeze voorzorg is in maatige luchtftreeken, en veel ligt zelf in heeter landen geheel overbodig.

Te Parys is het den hovenier, volgens hunne gilde-wetten , op willekeurige llraffe en verbeurtverklaaring verboden, de planten en vrugten in hunne hoven met zwynendrek te mesten , deeze mesting heeft uit zich zelf wel niets vergiftigs, maar daar dezelve zeer heet is, zouden de vrugten hier door te vroeg uitgebroeid worden , en dus in hunne hoedanigheid verminderen ; dit kan echter over het geheel niet veel nadeel veroorzaaken.

Jaarlyks word ook aldaar van weegen de Overheid, in de maand October eene Ordonnantie afgekondigd, waarby het gebruik der meloenen geduurende die tyd verboden word , dewyl de als dan invallende regen en koude deeze vrugten niet behoorlyk ryp doet worden, maar dezelve met waterachtige, groove, fmaak» looze fappen vervult, die ligtelyk tot koortfen en foortgelyke ziekten aanleiding geeven; dit gebod is zeer nuttig in die landen, alwaar de meloenen en komkom-

Co) Mlftbmb VI Trumatb. 8. Kapit, M, «, P 9

Van di

Spyzen

uit het

Ryk der Planten*

4

ParyfcH Ordonnantie,

Wegen» de Meloenen,