Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling.

I halver) door de Overheid verboden worden, nrype al j te jong en nog niet genoegzaam uitgegiste wyn te | verkoopen.

Het is in fommige Steden van Frankryk gebruik: !yk, het verkoopen des nieuwen wyns by de kleine i maat, geduurende een zekeren tyd , naar maate de i wynoogst vroeger of laater gefchied is, of tot Sint i Maarten (den n. November) of tot den ï, Decemiber te verbieden (<?).

Men kan deswegens geene algemeene wet vast Hellen , over het geheel zoude ik aanraaden, dat men i geen wyn in hetzelfde jaar, waarin dezelve gewasfen was, moest fchenken; en by zodanige wynen , ' welke eenige jaaren liggen moeten, eer zy hunne volle rypheid bekoomen , moest'men ten minften één i jaar laaten verloopen, eer men dezelve aftapte; door I zodanige wetten zoude gewisfelyk de prys deezer lanI gcr bewaarde wyn ecnigfints ryzen; doch het wyn I drinken is geene zoo onontbeerlyke behoefte , dat ti men, om hetzelve te begunftigen, de gezondheid uit ; het oog behoeft te verliezen.

§. XI.

tj Het is op fommige plaatfen gebruikiyk, om de nieu|:we wynen met verfcheide, doorgaans verhittende, ! kruideryen aan te zetten, en dit mengfel onder den I naam van kruider-wyn , zelf reeds de eerfte week van den wynoogst, te verkoopen; men zao zonder | dat ik dit behoef aan te merken, ligtelyk befpeuren,

" hoe

(<0 Co* dt Peli/e en Frtmte T. L t>> tij, Z a

VANDKN. WïN. '

Franfche Ordonnantie,

roorflll*

Van dt Kruidrf* WyntB,

Sluiten