is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het

NaDEELIQ

Vaatwerk.

Zonder graad.

(a) Memoires de Bsrlin Ann. 1754- f. 3. t, f. 887.

438 Geneeskundige

een vooroordeel te zyn, daar alleenlyk de min°raal« zuuren, en geenfints die uit eenig ander ryk der natuur in ftaat zyn , het metaal te ontbinden, of iets vergiftigs uit hetzelve te trekken: zyne waarneemingen hebben hem doen zien, dat men visch, vleesch , groenten, ooft, water, bier, koffy, zelf ook met de vereischte hoeveelheid zouts, in koperen keetels kooken kan , zonder eenig het minst teeken van ontbinding des kopers te befpeuren , uitgenomen dat het water met keukenzout gekookt van eenen koperen keetel eenige greinen afgevreeten had; het welk echter niet gefchied zoude zyn, indien men in het water tevens iets gekookt had, waarop het zout had kunnen werken; het is waar, zoo men geduurende bet kooken, wyn of eenig ander zuur in de keetel giet , of de fpyzen g.. duurende eenigen tyd in het koper ftaan laat, zoo )e°rt de hieruit ontftaande koperfmaak , de be .aauwdheid en walging, het aanweezen van ontbonde en nadeelige koperdeeltjens; echter, zegt hy, kan men hieruit geen befluit trekken tot het aanzyn van een wtezenlyk vergif, daar doch derzelver geheele uitweiking beftaat in een braaken, geè'evenreedigd aan de hoeveelheid der deeltjens O); Zimmerwann geeft aan dit gevoelen zyne toeftemming

Doch, behalven de veelvuldige ongelukken, welke de ontbinding van het koper, en de meededeeling van deszelfs vergif aan de fpyzen onweedtrfpreeklyk ftaaven, offchoon ook alle de door Ellert genome

proe-