is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° Geneeskundige

Vavhet nadeelig Vaatwerk.

vertind

ioDerfcha*

dtlyi.

fpyzen een deel van het vertinfel der kopere vaten ontbinden; dit was al wat men wilde betoogen, dit was het eenige, waarmeede men welvertind en zindelyk gehoude koper vaatwerk befchuldigde, behalven dit nadeel kan het niet anders zyn, of het afflyten van het van tyd tot tyd door de fpyzen ontbinden vertinfel moet eene meenigte van onbemerkbaare holligheeden, en gaatjens in hetzelve veroorzaaken, waarin zich de zuuren en zouten der in zodanige vaten toebereide fpyzen zetten , en in weerwil van al het fchuuren en wasfen het daar onder liggend koper aantasten , en in koperroest veranderen ; eene gewoonlyke reiniging deezer vaten zal het gif wel aflpoelen, de geringde onachtzaamheid onzer b. dienden kan ons duur te ftaan komen, daar wy, of op eenmaal , of van langfaamerhand zoo veele metaaldeeltjens tot ons neemen,, dat hieruit een waar Colique de Poitou ontftaat, hetwelk door onze Geneesheeren met den naam van eene gebrekkige fpysverteering beftempeld, en als zodanig uit gebrek van eene naauwkeurige kennis der waare oorzaak met zeer ongefchikte middelen behandeld word; eene herhaalde vertinning kan het koper voor zoo eene ontbinding beveiligen; doch kan men vooral in groote keukens zoo eene oplettenheid verwachten, vooral daar de kwaade fmaak, welke terftond na het vertinnen aan de fpyzen befpeurt word, de Kok hetzelve zoo lang moogelyk doed verfchuiven.

Dat het zeer moogelyk is, dat men de daadlyk aaqweezige koper-roest, wanneer deszelfs hoeveelheid niet zeer aanmerkelyk is, niet gewaar word, en dus dat men zonder grond deszelfs aanweezen in eenig afkookfel ontkent, is zeer Hchtelyk te begrypen,

„ Heus voorzeekei waar, zegt Ploucquet,

» dat