Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van di

onmaaïigheid.

C<0 J. G. Gmelin Reize door Siberien I, Di

gio Geneeskundige

ve te beöorloogen, en uit den zoo algemeen toege* kenden rang uit te ftooten.

In de Ordonnantiën van den Zwabifchen Kreits afgekondigd te Ulm, op den 2. April 1652. Word gezegd: „ Het Tabak drinken (dus wierd van ouds her het tabak rooken genoemd) moet als een gebruik het welk zoo wel nadeelig voor de gezond5, heid als uit vreeze voor brand gevaarlyk, en dus ,, in veelen opzichten nadeelig is, geheel en al ver9, boden en afgefchaft zyn, hierom zal het den Kraa„ meren en Kooplieden op eene bepaalde boete ver„ boden zyn den tabak te verkoopen , en zoo iemand „ in het tabak drinken, betrapt word, zal men htm „ eene boete van eenen ryksdaaler opleggen, en van „ hem gewaar wordende, waarhy die bekomen heeft, ,, zal men den Kraanier of Koopman niet flecht eene „ geldboete opleggen, maar teevens ook al zyn ta* ,, bak verbeurd vcrklaaren, het zal den Apothekeren „ niet vryftaan op vast bepaalde ftraffe de tabak aan „ iemand, dan alleen op voorfchrift van eenen Ge,, neesheer cn als eene Artfeny, te venojopen. "

Dus wierd meede in het Bruiiswykfche door een Kerkelyk bevel van den 20 Mey 1723. aan de geheele Geestlykheid het fterke tabak-rooken voornaamelyk in openbaare Herbergen , uithoofde van de hieruit ontftaande ergernis, op ftraffe van in hunne bedieningen gefchorst te worden, verboden (a). ,

Men heeft den tabak op alle moogelyke wyzen getracht te gebruiken, en dezelve heeft ook der mecsten volken goedkeuring weggedragen, dat men deeze

ge*

Sluiten