Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gti Genees kundigs

Tav de

ONMAATIGHEID.

f*) Zoo de ondeugd der onmaatigheid aan de eene zyde onder ons vooral in de klasfe der aanzienlyke liedénen voornaame burgers merkelyk verbeeterd is , zoo men de vergaderingen onzer hooger en lager Coilegien, en de.maaltyden der Gilden niet Zoo veel meer als flrydperken, waarin men , alleenlyk vergaderd fcheen om elkander onder den bank te zuipen, moet belchouwen , het is 'er nog wel verre van daan , dat zoo wel op openbaare maaltyden, als in de dagelykfche huishouding de gulde maatigheid, zoo wel in fpyzen als in dranken op derzelver juiste prys gefchat word.

Het is by de maaltyden onzer vermoogende en aanzienlyke lieden niet zoo zeer de onmaatige hoeveelheid der aldaar genuttigd wordende fpyzen , als wel derzelver doorgaans verhittende en fchadelyke toebereidfels, waar door de gezondheid der zodan'gen het grootst gevaar lyd; het is geenlints de meenigte van zuivere , gezonde wyn , welke daar by genuttigd word, maar het misbruik van veelerle-i foorten van zoogenaamde vreemde wynen, doorgaans ongezonde en foratyds giftaartige mengfels, welke door hunne fmeerige zoetheid of verhittende fcherpheid het vóOr eenen zagter indruk verftompt geheemelt prikkelen , die deeze maaltyden voor den onbezorgden rykaart zoo hoogst gevaarlyk maaken , indien men van weegens de hoeveelheid der ingezwolgen fpyzen en dranken by onze maaltyden eenig nadeel te dugten heeft, men zal die by vergaderingen van onze laagerë Cullegien, Rechtbanken, of maaltyden der Gilden moeten

kingvan het geheugen wenfchen doen, dat de Overheid voor dat dezelve het verkoopen des tabaks ten algemeenen gebruike toeftaat, zich , onder verzeekering van de behoorlyke geheimhouding , van dat geen wel deegelyk laat onderrichten , het welk ter bereiding der tabak in de zoogenaamde faucen gebeezigd word, ten einde de nadeelige daarin gebruikt wordende inmengfels verboden, en dus ook van deeze zyde de gezondheid zoo veel moogelyk beveiligd worde (*).

Sluiten