Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. £13

gewaar worden , alwaar zodanige lieden te famen komen, welke , het zy uit noodzaaklykheid, het zy uit vrywiHige keuze , gewoon zyn hunnen honger en dotst met de geringde, doorgaans de gezondfte, fpyzen en dranken te bevreedigen, en nu by diergelyke geleegenheeden eenen van alles, vat hun fmaak kan uitlokken, welvoorzienen dis aangericht vindende, zich zeiven zeer lichtelyk daar aan te buiten gaan.

De Doop en Doodmaalen zyn op de meeste plaatfen van cns Vaderland, vooral in aanzienlyke Steeden, of verboden «f van zelf geheel cn al in onbruik geraakt, voorwaar eene aanmerkelyke verbeetering.

Wat het misbruik des Wyns en der fterke dranken aanbelangd , hiervan liebbe ik in myne aanmerkingen by meer dan een voorig Hoofddeel myne gedachten meedegedeeld, alleenlyk zy het my geöorlofd hier nog by te voegen , dat, daar de ondeugd der dronkenfchap , uit onze befchaafde gezelzelfchappen groptendeels verbannen, het meest by de lastere klasfen onzer burgeren huisvest, het verminderen van het aantal der onnodige Kroegen en Herbergen , het verzwaaren van den impost op de fterke dranken, die binnen *s lands genuttigd worden, het naauwkeurig toezicht op die huizen, alwaar men alleenlyk byeen fchynt te komen, om het gezond verChnd in den fterken drank te verzuipen , allernoodzaaklykfle maatregelen waren om de voor lighaam en Ziel zoo fchadelyke dronkenfchap voor te komen , en dus heE lighaam'yk en zeedelyk bederf onzer meede-burg-ren, den onondergang hunner welvaard, de elende hunne onfchuldige vrouwen en kinderen te verhoeden, en in de daad welke zyn doch die geenen , v/eike zich het meest daar aan fchuldig maaken , het zyn immers doorgaans zy, die met kommer door cene'n moeilyken arbeid een fober beftaan voor zich en hunne dikwerf talryke huisgezinnen verdienen kunnen, al wat dienen moest om hen en de hunnen beter voedfel en Weeding , hunne kinderen eene nuttiger opvoeding te bezorgen , en dus den welvaard door naarftïgheid te doen toeneemen,

dit alles en nog meer zelf word fchande'yk in fterke dranken, befteed, ziekten, armoede en zeedeloosheid, en eene havelooze kleeding doen het huisgezin des dronkaarts op eene fchandelyke wyze van dat zyner nuchtere meede - burgers

onderkennen.

Dit kwaad , de verderflyke dronkenfchap heerscht dus he'aa«

ULDeel. Kk »•)

Van dk

ONMAATÏQHEIB.

Sluiten