Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

ten , handwerken , of ambagten moeten gebruikt wórden. Noch van de goederen ad pios et publicos ufus gedestineerd , noch van de goederen , aan Arm- en Wees-kinderen, in Godshuizen gealimenteerd wordende, toebehoorende: Noch van de Ambten van Profesforen, Lectoren , Rectoren, en gepriviligeerde Meesters en Maitresfen ; van de Latynlche, Franfche en Duitfche Schooien, Krankbezoekers , Stads of Lands Medicinae Doctoren , Stads Chirurgyns , Vroedmeesters en Vroedvrouwen , en Leeraren van allerlei Godsdienftioe gezindheden. Midsgaders de Tractementen of Penüoenen van Emeriti, of van de Weduwen van bovengemelde Ambtenaren en Bedienaren : Noch van de Militaire employen of Penfioenen: noch van die Ambten , Beneficiën en Bedieningen , welker inkomsten en emolumenten te zamen genomen , jaarlyks geene twee honderd guldens rendeeren : zullende dan nog deeze geëximeerde perfoonen van andere goederen door hun bezeten, en boven e'ën duizend gulden aan waarde beloopende , van die goederen in gelykheid met andere moeten betalen.

IV.

Hoewel die geenen , welker Bezittingen geene duizend gulden bedragen, in deze Negotiatie niet behoeven te fourneeren volgens Art. I. , zo kunnen egter die geenen , welke boven de voorfchr. fomme gegoed zyn, geenzins volftaan met te fourneeren van het geen zy boven de duizend gulden bezitten : neen, maar moeten zo wel van de eerfte duizend gulden hunner Bezittingen fourneeren , als van het geen daar boven caat.

Sluiten