Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. gop

oot voor betoovering, Virgilius zegt reeds:

Aut fi ultra plaa'tum laudarint, baccare frontem Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

Ecclog. 7.

Plinius zegt, dat men in Africa geheele geflagn van tovenaars aantreft, die alleenlyk door pryzen les kunnen bederven, boomen kunnen doen uitoogen , en kinderen om hals brengen de ouwen , de zoogfters en dienstmaagden, zegt hrysostomus, doopen hunne vingers in een ort van flymig bezinkzel der baden, en fmeeren dit n het voorhoofd der kinderen, op dat zy, gelyk ' het noemen, het booze oog des benyders van j:zelve afwenden ; by de Romeinen hing men de '"hderen zeekere Amuleten, welke de gedaante van .ijn manlyk lid hadden, om den hals (è), en deeze "ionze oogen zoo weinig ftigtelyke gedaante, had Jj die der Romeinen zoo weinig aanftootelyk, dat :': lf de Vestaalfche maagden aan deezen god Fascii;'f offerden; Thomas Bartholinus, heeft 'a n dit Amulet eene afbeelding gegeeven, die, welI£? Pignorius vóór hem had bekend gemaakt, k rtoont ons niets anders dan eene gefloote hand met n duim tusfchen den voorften en middelden vinr uitgeftrekt; De lr 10 en andere verzeekeren dat "\ t gebruik van zodaanige gefloote handen nog in '\\anje in zwang is, dewelke van zilver of yvoor ge°Uakt, de kinderen om den hals gehangen worden,

de

1 ia) Lib. 7. C. u

i>) Plinius ffiji. ƒ/<?;, Lib. XXVIU. e.

Kk 3

Van To."

yery, nez.

Sluiten