Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Rapport van het ver-

eenigd Committé van Voorlichting, over het werk deiNationale Conventie; uitgebragt. ter, Vergadering der Provifioneele Repraïfentanten van het Volk van Zeeland, den 25 Augnftus 1795. Het eerfie Jaar der Bataaffche Fryheid.

et vcrccnigd Committé van Voorlichting, geëxamineerd hebbende het Plan tot de algemeens oproeping des gehcelcn Nederlandfchen Volks, en het formeeren -eencr Nationale Conventie,, ter Vergadering van Hun Hoog Mog. geëxhibeerd den 29 Mey laatlrleden, met den voordragt des aangaande, ter zei fder'Vergadering door eene plechtige Hollandfche Commtffie uitgebragt op den 28 July daar aanvolgcnde ; als mede de Refolutie van de Provilionele ■K.epralfcntrtnten van het Volk van OverYilel, op dit fubjcér, genomen den 1 July dezes jaars, en by Milhve van de Extraordinaris Gedeputeerden dezer Provincie, ter' Vergadering van Hun Hoog Mog van den 22 July, overgezonden, en den 28 dtr zelfder maand alhier voorgebragl'; en eindelyk de MiffivS der Proviuonele Vertegenwoordigers des vryen Volks van Gelderland, ge-, fchreveri* tö Zutphen den 6 dezer loopende maand T met derzelver Reiblutie van 's daags te voorerf ,-' A over

Sluiten