Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cf)

zy zy tot een huisgezin behooren nn 7ai

van wat ltaat of conditie 7v 7nnrW ^livk verplicht aan deze GlÖg^vouS- T'' %

huizen gealimenteerd 'worden, uit en ove 'deVö.a°dS" van dezelve, gelyk mede dóór de Direfflen van ^ of andere Corporatien, van de Goedereh hoorende: alle welke

is, en tot de beleening of den verkoop der Effeaen nn der hunne adrmniirratie, ter voldoenine nf,1• '• r ment geauftorifeerd wol-den; wel S dat dÏAd" mmiftrateurs van Goederen \j *;L . ,,.' ajt de Adtot voortzetting .CT^^^^*' e° de, niet onder deze dispofitie zyn begrepen ^r V- "' meesters of derzelver Suppoosten, Vo^gZ', Cura eirfo'f Admimftrateurs van eens anders Goederen niet zS ten Lf

vSÏÏ: "- , \f8". , Om den Ingezetenen verder allen twyffel in het maken

Sluiten