is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97t DE ZIEKTENS: §; im..

zwaare bloedftorting volgen, offchoon de hegting van de moederkoek met de lyfmoeder geheel blyft. dusdanig kwaad mag men verdenken uit de kennis van de hevige voorafgegane oorzaak; maar men kan zulks niet zeker weeten , ten zy naar dedood in het doode lichaam, edoch hy heeft gelooft, dat 'er als dan geen de minfte hoop overig is, hoe wel de verlosfing , het zy van zelfs, het zy door de kunst, terftond volgde , om dat de lyfmoeder, zo aanmerklyk gekwetst, zich zo gemakkelyk niet toe trekken konde; en men als dan altyd voor een ontfteking in de lyfmoeder te vreezen heeft, op dusdanige zwaare belediging zullende volgen, welke zo menigmaal dodelyk is.

Het is veel zeldzamer, en dat la Motte maar eens gezien heeft (/), wanneer de bloedftorting uit de lyfmoeder, door verbreking van de vaten ontftaat, welke in de navelftreng zyn. hy ftondeen baarende vrouw by, by welke hy een natuurlyke verlosfing verwagtte. het water zette zich; maar op 't oogenblik dat het zoude breeken, heeft hy zyn hand met een weinig bloed geverwt gezien, en, gelyk gewoonlyk dikwils gefchied, befloot hy daar uit, dat de verlosfing kort daar op zou volgen, het water brak. weinig tyds daarnaar, en het hoofd van het kind vertoonde zich, maar tevens kwam 'er veel bloed uit , het geen by iedere baarenswée in hoeveelheid toenam, hy twyffelde niet, of deeze bloedftorting wierd veroorzaakt, door dien de moederkoek zich van de lyfmoeder affcheide, nochte hy konde het kind keeren , om de verlosfing voort te zetten, door het zelve by de voeten uit te trekken, dewyl het hoofd reeds in 't bekken zat, en de parsfmgen der kraamvrouw te hevig en langduurig waren, de kloekmoedige baarende vrouw nochtans, niet onkundig van het over haar hangend gevaar, heeft door hevige pogingen de verlosfing zodanig voortgezet, dat 'er in korten tyd een meisje ter waereld kwam, dat zeer zwak was, om welkers hals de navelftreng driemaal omwonden was, waar door de verlosfing vertraagt en maeiJyk was gemaakt, de kraamvrouw is gelukkig herfteld, en heeft

naCO Ttaité de* accouchcm; Uv* III, Chap. VIII, Obferv.CCXt, pag.290.