Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Art. i.

Dat, ten einde de zoo nuttige als nodige circulatie en omloop van het numerair of contant Geld of Geldswaarde, hier te Lande zoo veel mogelyk te bevorderen, het verzenden van allerleye Geldfpecien, zoo wel inlandfche als vreemde, of van ongemunt Goud en Zilver, binnen 'jLands, van de eene Plaats naar de andere, geheel vry en onbelemmerd zal blyven; maar dat provifioneel, en tot kennelyk wederopzeggen, het verzenden naar buiten 's Lands van allerley, zoo wel ongemunt als gemunt Goud en Zilver, en zoo wel van ■vreemde ais van inlandfche Munten, zonder een gewoon zoogenaamd buitenlands Pasport, volftrtkt verboden wordt.

2-

Dat egter, om den handel in Geldfpecien niet te ftremmen, zoodanig Pasport aan de Ingezetenen, ten opzichte van Baaren of Staaven Goud of Zilver, en van vreemde Mumfpecien, gratis en ongezegeld zal worden verleend

3-

Dat, daarenboven, de Verzenders gehouden_zullen zyn om zoodanige fom van vreemde Muntfpecien, of zoodanige Gouden of Zilveren Baaren of Staaven , welke zy buiten 'sLands willen verzenden, aan te tellen of aan te weegen in tegenwoordigheid van de iVlunicipaliteit der Plaats, of wel van eene Corumii-iie uit dezelve, welke daar van, insgelyks gratis een Certificaat zal moeten uitleveren: en dat de aldus getelde of gewogen fom, in tegenwoordigheid van die Commisfie zal moeten gedaan worden, in de daar toe gedestineerde Kist, Vat Of Zak; en daar na, door die Commisfie en de Afzenders moeten gezegeld en gemerkt worden. 4-

Dat geene dusdanige verzending Landwaards zal mogen gefchieden, anders dan met de gewoone publieke Ryd- of Vaartuigen; zullende alles, wat in particuliere ot eigene Ryd-of Vaartuigen aan de Grenzen wordt ontdekt, worden aangehculen, en, wanneer het mogt blyken dat zulks met een malicieus oogmerk wierdt vervoerd, zonder gratie üf conniventie worden geconfisqueerd.

Sluiten