Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

vatten der Wapenen; is gedecreteerd, dat, by de ,, introductie van het Reglement pp de Burgerwapening, en zonder aan het zelve voor het vervolg eenige de minste atteinte toe te brengen, het zelve „ tweede Articul in zoo verre zal worden gemodifi„ ceert, dat het aan Burgers, die ten tyde dier in„ troductie, 40 Jaaren, zullen bereikt, en bevoo,, rens nooit de Wapenen gevoerd hebben, zal vry „ ftaan, tegens betaling van eene, naar hunne om„ ftandigheden en gefchiktheid tot den dienst geëven„ redigde Contributie, zich van het prasfteeren van „ perfoneelen dienst vry te koopen."

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude mogen of kunnen pretendeeren , zal deeze alomme worden gepubliceert en geaffigeert, waar men gewoon is Publicatien en Affixien te doen : ontbiedendeen verzoekende wy de Hoogst Gaconftitueerde Machte» in de onderlcheiden Gewesten de nodige ordres te Hellen, dat aan deeze onze intentie behoorlyk voldaan worde.

Aldus gedaan en gearrefteert ter bovengemelde Vergadering in den Hage den ir November 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

(jwas geparafbj G. D. J O R D E N S, vt.

Ter ordonnantie van dezelve

(was getd D. VAN L A E R.

Sluiten