Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 5

, p-

Dat om de begrootihg van de Jaarlykfche Inkomften te vinden, ten aanzien van zoodanige Ingezetenen, by de \velken dié onzeker zyn, dezelve verplicht zullen zyn, die inkomften over de laatfte drie Jaren om te Haan, en het derde gedeelte van dat montant te houden voor hun Jaarlyks inkomen: 'des nogtans dat ten aanzien der Renten eri Intresfen van Obligatien of andere Effeéten, dezelve berekend zullen worden, naar het geen dezelven bevonden worden ten tyde der Heffing dadclyk te renderen; dat voorts diegenen welken nog geen driejaren achter den anderen een inkomen gehad hebben, het zelve zullen bereekenen naar den tyd ,-dat zy zulks hebben genoten, en in evenredigheid! tiaar vanhunjaarlyks inkomen begrooten; gelyk zulks al mede zal plaats hebben ten opzichte van Traktementen, Emolumenten, Daggelden en Vacatiën, waar van de tegenwoordige genieter, nog geen vol Jaar het genot mogte gehad hebben ; dat ook dezulken, welke eenig vast goed, het zy Huis of Land, in eigendom bezitten, en zulks zelfs bewonen of gebruiken, verplicht zullen zyn, te begrooten in evenredigheid van andere foortgetyke Goederen, het montant der huure of pacht, welke daar van zoude kunnen genoten worden, en het zelve moq,tant, als het inkomen van zoodanig een door hem zelf bewoond of gebruikt Eigendom^; in de begrooting zyner inkomften mede rekenen; en dat voor zoo verre eenige Ingezetenen door gebrek aan aan-' teekening, buiten ftaat mogten zyn het prsciefe montant Van hun inkomen, over één of meerder Jaren te bereke-; nen, dezelven gehouden zullen zyn, hunne' Jaarlykfche1 verteeringen, waar onder Huishuur, en andere kosten van Huishouding, gerekend worden, te begrooten, en het

B mon-

Sluiten