Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

GELTKHEID, VRTHEID, BROEDERSCHAP,

Extiaft uit het Register der Decreeten van de Nationale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland.

Donderdag den 29 Juny 1797Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

By nadere refumtie gedelibereerd zynde, op het voorHel van de Commisfie , tot het voorllaan der wyze van Executie der gebrekige Gewesten, den 21. dezer alhier ter Vergadering gedaan , en in de Notulen van dien dag geïnfereerd;

Is gedecreteerd: dat van de gezamenlyke Ingezetenen van Gelderland, tot de voldoening der door haar als nog op de voor den Jaare 1796 gearresteerde begrooting van 60 Millioenen agterftallige fomma van ƒ 1,200,000. zal worden geheeven eene 5olle of zoodanige eene andere Penning, als by de Executie zal blyken van de Quartieren of Quartier noodig te zyn. Van de gezamentlyke Ingezetenen van Holland, tot de voldoening van derzelver op de vcorfz. 60 Millioenen plaats hebbend' agterwezen, ten bedrage van/5,8oOjOOo. eene ioofte Penning, of één ten honderd. Van de gezamen:lyke Ingezetenen van Zeeland, ter voldoening van derzelver agterwezen, ter fomma van ƒ 1,000,000. eene 50fte Penning, of twee ten honderd. Van de A 5 ge-

Sluiten