Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C9) Y ver Aar.

Een fchoon aandeel, wanneer de Prins de Electie zoude hebben; een nuttig Burger Committee, dat nergens voor zoude waken als voor het Reglement?

Waar mond.

Hier over is'veel gefchreeven, en voor en tegen zyn 'er bedenkingen; echter zoude ik het met de Staatkunde myner Overheid houden, die alles op eenen duurzaamen voet wenfchte gefchikt tezien, in aanmerkingheemen, de omftandigheden waarin men zich bevindt, en de noodzaakelyke eendragt bevorderen willen, zoo dat allePartyfchappen voor altoos mogten geween blyven: hier' om nu hebben zy het ovcrlaaten der electie aan zyne Hoogheid nodig geoordeeld.

En wat het Burger Committce betreft, zoo als het thans gearrefteerd is , daar tegen was myne Overheid met rede.

Y vera ar.

Wel die wilde ik gaarne eens hooren. Waarmond.

Wanneer eene inftelling van dien aart en gewigt eene zeekere onbepaaldheid heeft ten aanzien van deszelfs vermogen , kan dezelve fchielyk door misbruik van het zelve fchadelyk worden. * De nuttigheid als dan enkel afhangende van degroodheid en denkwyze van die geenen, die met znlk een vermogen bekleed zyn: dit heeft de kundige en agtingswaardige Heer van den Bogaard overtuygende in zyn Adres aangetoond.

Y ver a-ar.

Al het gezegde nopens de electie is gezogten Staatkunde en de zwarigheid tegen de meerdere magt van het Burger Committé enkel bedagt om dat Arittocraten niet gaarne hunne Ariftocratie beteugeld zien.

A 5 Waar-

Sluiten