Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

Uitkeren aan de andere Departementen, na proportie van het getal der Koppen, met welke de voorfchreve Schepen, die de verovering mede hebben gedaan, en by hun Departement t'huis hoorende, by den aanvang van het gevegt zyn bemand geweest.

ia.

Dat ook de Gelden, welke mogen worden geïncasfeerd, wegens het Rantfbeiseeren van vyandelyke Schepen , ingevolge de Publicatie door de Nationale Vergadering, op dén 2 Mey 1796.- daartoe verleend, gelyk ook de Eergloonen van hernomen Schepen, mede onder den Vendumeester zullen worden gedepofiteerd, en dat daar tegens op de hier vooren verhaalde wyze.' mede by Edictie zal worden gepiocedeert, in dier voegen nogthans, dat der-elve voor het profyt van het eerfte default zullen kunnen worden geadjudiceert, en vervolgens aan de daar toe geregtigden geëxtradeert, na aftrek alleen van het halve Rantfoen, of twee en een half per Cent, te berekenen van het volle montant der geïncasfeerde Gelden ; zullende het gemelde halve Rantfoen, of twee en een half per Cent moeten worden verdeeld op dezelve wyze, als het hier vooren, met betrekking tot het geheele Rantfoen van 5 per Cent is geftatuéerd.

Dat eindelyk, met opzicht tot de behandeling en adjudicatie, geen onderfcheid zal plaats hebben, of worden gemaakt, of de vyandelyke Schepen, dewelke op Zee worden veroverd, of geoccupeerd, voorat geheel of gedeeltelyk verlaten zyn, dan niet, nogteook, of dezelve effectivelyk in Zee veroverd, dan wel eerst op ftrand gejaagd zyn, en dat ook, even als op Zee veroverde Schepen, kunnen worden geconfidereerd, de zoodanige, dewelke door ftorm, of geweld, naar binnen gejaagd, door de Wacht- of andere 's Lands Schepen, veroverd zoude mogen worden, zonder dat het noodig zy, daarop van applicatie te maken, de verdeeling in drie derdens als één ten behoeve van her Land, één voor het Officie, en het derde voor den Denimciateur; zoo als anderzins by het veroveren, >)f aanhouden van vvandelvke Schepen en goederen binnen Gaats, vanouds gebruikelyk is geweest.

En

Sluiten