Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRTHEID, ( GELTKHEID,

BROEDERSCHAP.

T TTet Uitvoerend Bewind der BaI i taa^cne ^ePuI:>liek aan hunne ■Mr Medeburgers Heil en Broederfcbap! doet te weeten:

Dat hetzelve overwogen hebbende de noodzak elykheid, dat aan de heilzame intentie der Conffituërende Vergadering, reprefenterende het Bataaffche Volk, volgens hare Publicatie in dato 29 January 1. 1. worde voldaan, met naamlyk de Intermediaire Adm'miftrative Beftuuren zoo Landfcbappelyke .als Plaatfelyke, zoo lang dezelve nog beft aan op den tegenwoordig en voet , ten fpoedigften te ontbinden, en zo veel nodig te reö'rganifee* ren , en daar aan ten fpoedigften willende voldoen heeft befloten, door zyn Agent VRTDAG en acljunct Agent J. HEU-, VELM4&,; als daar, toe fpecial gelast*

KONfHKLUKE BJBUQ7' i \ Verz, Plakkaten

3

\ I Q« No. i I

Sluiten