Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIEUW JERUZALEM. a

Tot hier toe van de mooglykheid en, noodzaaklykheid eener verbetering van het Leerftelzel der Kristenen. Deezen grond moesten wv vooraf leggen ,om in 't vervolg met Vrucht en goed voordeel het gebouw der Kristelyke Vryheii optetimmeren.

Alhoewel ik, welberaden, voorgenomen heb, om altoos opzichtlyk den Kristelyken Godsdienft zeer ernstig te fchryven, en dit voornemen zal trachten uittevoeren: zo moet niemand mynen ernst verdenken , wanneer ik nu en dan min ernstig behandelde Brieven, of aanmerkingen van myne korrespondenten , in zommige van myne afdeelingen plaais gunne; nademaal ik myne leezers heilig verzekeren kan; dat dezelven, indien 'er ook maar een fchyn van fpotlust met den Godsdienst van Jefus Kristus in doordraaide, niet zullen geplaast worden. Maar, al waren dezelven op een fchertzenden of boertigen toon, opzichtlykmenschlyke Leerbegrippen, uitvindingen en aloude gewoontens: ikzal het geen ondeugd" rekenen om ze dan te plaatzen, in da: vaste denkbeeld! dat dit eene hoedanigheid is van een gefchrift, als 't geen wy onder handen hebben, dieblykens de ondervinding van goed gevolg is.

Leezer! nu ik U dit bericht heb, kan ik voordgaan om U den ontvangenen briev van mynen eerftenkorrespondeut medetedeelen,

Myn Heer de Post.

Wat vangt gy aan ? Wat begint gy? «■ Ik bid

U fcheid *er uit. — Ik ken U niet; ik weet niet met al van uwen Perfoon, of van uwe bekwaamheden; maarditraade ik U, als een onbekend Vriend, fcheid 'er uit. — foai, Gy behoort ook tot de zogenaamde IFysgeetige Toleranten, die geen [maak vinden in de Formulieren van Eenigheid, en

byzonder in den Heidelbergfchen Kategistnus. Hebt gy

D 3 dan

Sluiten