Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW JERUZALEM. jf

Plan veranderde, af althans het zelve zoo fterkniet doorzettede,datmooglykis, zoude men dan, vooringenomen met dezelve Schriften ,niet verleid worden?en heeft men deswegen niet altoos de grootfte omzigtighèid te gebruiken in het leezen , en onderzoeken van alle gefchriften, en byzon-

der van de zodanigen ? —

De Heer Hollandus zegt: het is zyn zaak nog oogmerk om den eigentlyken inhoud van myn blaadje Jlukswyze nategaan , of te wederleggen, dat had ik echter gaarne gewild— ik verzoek 'er zyn Ed. toe om het altyd te doen, vooral wanneer zyn Ed. eerst nog eenige afdeelingen, waaruit mya plan nog duidelyker blyken zal, geleezen en onderzogt zal hebben. •

hy wil 'er dan flegts aanmerkingen over maaken- en

deeze zyn de volgende.

Hy fteld: dat men niet lang behoeft te gisfen uit welken hoek myn Post te voorfchyn koomt, en z v: ik kan zyn Ed. verZekeren dat hy hier geheel mistast —u— waaren 'er geen verfcheidene redenen, die my als nog den naam doen verzwygen, hy zoude van myn gezegden overtuigd worden, dit is althans zeeker: de fchryver is niet doorhetvoorbeeld van den Heer Mafms opgewekt, om in zyne navolging als gen Correspondent van de Apostolifche Kerk te ageeren. — hy heeft Mafius nooit geleezen,—■ fchoon hy anders een liefhebber is om alles eens intezien. dog zyn boekverkoper heeft reeds de last om hem dat gefehrift te doen toekomen. — wat betreft het fchr eeuwen tegen formulieren, lilurgien, SymboLi, dit dit geen nieuwigheid is weet ik; maar, dat dit een tot walgends toe verhandelde en afgedaane zaak is, dit

durve ik als Kristen-patriot niectoeftemmen. afgedaan

is de zaak,— ja. — maar, is dezelve tot walgenstoe

verhandeld, en vooral na dat ze afgedaan was? — weeten veele Kristenen die nu leeven, 'er wel iets van? is dezelve in den leeftyd van u, myn Heer Hollandus! tot walE 3 • gens

Sluiten