Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 DE POST V AN HET

onthaald oP een glas beste Wytï, geen wonder dat die man zyn hooft nu in de Wolken fteekt, zyn oogen aftrekt als een anders welbekende maar gemeene Vriend hem wilgroeten, geen wonder dat hy, als hy om welftaanshalven Huis■ bezoek moet doen, in zyngemenebuurt, dat hy zyn Neus optrekt, als hem de Roggebrootlugt te gemoet komt, de Stoel eenige ryzen naukeurig beziet eer hy gaat zitten, en om tog nnar wat gaauw gedaan te krygen, eenige Huisgezinnen by malkander in een vertrek roept.

My dunkt ik heb al genoeg gezegt, zo ik geen gevaar wil lopen, om even als het werk van Schortingbuis, op de Synode van Overysfel veroordeelt te worden. — daar wyn» zien dat meest alle ome Leeraars door deezen groten ftroom worden weg gevoerd. Welke zyn de middelen die totherftel dienden te worden aangewendt, zou het ook de zaak moeten zyn van de Heren Ouderlingen? om hier omtrend een wakend oog te houden op de Leraren, die dog niet anders als door de Plak by haar pligt te houden zyn, want een clasficale Kerkenvifitatie , gelyk op vele dorpen gefchiet hebben wy hier niet. maar de Ouderlingen nalatig zynde gelyk zy zyn, moesten dan ook de Ledematen of zommigen uit, en wel uit een Wyk die zo jammerlykverwaarloost word, zig niet by wyze van Adres, wantRequest komt myn bedunkens hier niet te pas, vervoegen by dengrootenKerkenraad. Ja maar wie zyn dat? of by de Clasfis van Amfterdam, of zou het mogelyk de zaak van Commisfarisfen politiq zyn, om hier in te voorzien!! ik voor my wilniet beflisfen, maar geven dit alleen in bedenking, voor het overige zou niet ondienftig zyn om eens by nadere gelegentheid iets te zeggen van het Beroepen der Predicanten, ert verkiezen van Ouderlingen en Diaconen

Heb ne Eer te zyn MYN HEER DE POST!

UW Befteaaigi Lezer Een Lidtmaat van de

PRAEDOMINEERENDS KERK.

Zie

Sluiten